CILJ PREDMETA:

Upoznati studente s osnovama: konstrukcije nuklearnog, kemijskog, biološkog i toksinskog oružja; načina njihovog djelovanja na ljude, životinjski i biljni svijet, materijalna dobra i okoliš; načinom detekcije i dozimetrije RKB i T noksi; upoznati ih s osnovama dekontaminacije; zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih i ugroženih od djelovanja ovog oružja.

SADRŽAJ PREDMETA:

Pojmovno određenje oružja za masovno uništenje. Konstrukcija, uporaba i efekti djelovanja oružja za masovno uništenje (nuklearno, kemijsko,biološko i toksinsko) na ljude, floru i faunu, okoliš, objekte i materijalno-tehnička sredstva:. Detekcija i klasifikacija prijetnje. Detekcija, dozimatrija i identifikacija RKBT agensa. Osobna i kolektivna zaštita. Taktika i strategija u slučaju akcidenta (sprečavanje i odvraćanje, odgovor na prijetnju, oporavak, obnova). Uloga pojedinih sastavnica sustava u odgovoru na prijetnju. Procedure za suprotstavljanje širenja oružja za masovno uništenje. Baze podataka o oružjima za masovno uništavanje. Uništavanje oružja za masovno uništenje. Istražni postupci.

ISHODI UČENJA:
Student će nakon polaganja ovog predmeta moći:

1. Klasificirati vrstu i obim prijetnje RKB agensima

2. Ustanoviti sličnosti i razlike RKB agensa i prijetnji te moguće posljedice

3. Analizirati način djelovanja RKB agensa na ljude, životinjski i biljni svijet, materijalna dobra i okoliš

4. Razlikovati načine detekcije i dozimetrije za svaku vrstu RKB prijetnje

5. Definirati dekontaminacijske mjere i organizaciju dekontaminacije ljudi, MTS-a i objekata

6. Planirati mjere zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih u RKB uvjetima


Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa:

- Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite

- Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku