U sklopu kolegija izrađuju se laboratorijske vježbe na kojima se savladava gradivo za pisanje desktop aplikacija u Javi koje koriste bazu podataka.